Saviem SG4 / Alfa Romeo Saviem A38n

Alfa Romeo Saviem A38n (120) '1970–74

Alfa Romeo Saviem A38n (120) '1970–74

Saviem SG4 Super Galion Truck '1965–75

Saviem SG4 Super Galion Truck '1965–75

Alfa Romeo Saviem F20n / Saviem SG2

Alfa Romeo Saviem F20n (141) '1970–74

Alfa Romeo Saviem F20n (141) '1970–74

Saviem SG2 Super Goélette Van '1971–79

Saviem SG2 Super Goélette Van '1971–79

Renault SG2 / Avia A15 / Alfa Romeo Saviem A15 / Saviem SG2

Alfa Romeo Saviem A15n (120) '1970–74

Alfa Romeo Saviem A15n (120) '1970–74

Alfa Romeo Saviem A19n (120) '1970–74

Alfa Romeo Saviem A19n (120) '1970–74

Avia A15 '1968–79

Avia A15 '1968–79

Renault SG2 Super Goelette Truck '1965–66

Renault SG2 Super Goelette Truck '1965–66

Saviem SG2 Super Goélette Truck '1971–79

Saviem SG2 Super Goélette Truck '1971–79

WheelsAge.org '2005–pr.